Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ambitiousness
ambitiousness
[æm'bi∫əsnis]
danh từ
sự có nhiều khát vọng, sự có nhiều tham vọng


/æm'bigjuəsnis/

danh từ
sự có nhiều khát vọng, sự có nhiều tham vọng

Related search result for "ambitiousness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.