Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vaporarium
vaporarium
[,veipə'reəriəm]
Cách viết khác:
vapour bath
['veipə'bɑ:θ]
như vapour bath


/'veipə'bɑ:θ/ (vaporarium) /,veipə'reəriəm/

danh từ
sự tắm hơi
buồng tắm hơi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.