Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ult.
ult.
[ʌlt]
viết tắt
vào tháng trước (ultimo)
thank you for your letter of the 10th ult.
cảm ơn anh về thư viết ngày 10 tháng trước của anh


/ʌlt/

phó từ ((viết tắt) của ultimo)
tháng trước
thank you for your letter of the 10th ult. cảm ơn anh về thư viết ngày 10 tháng trước của anh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.