Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trustful
trustful
['trʌstfl]
Cách viết khác:
trusting
['trʌstiη]
tính từ
tỏ ra tin cậy, hay tin người, không nghi ngờ
đáng tin (lời nói)


/'trʌstful/

tính từ
hay tin cậy, tin người, hay tín nhiệm; không nghi ngờ

Related search result for "trustful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.