Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
metaphoric


adjective
expressing one thing in terms normally denoting another
- a metaphorical expression
- metaphoric language
Syn:
metaphorical
Similar to:
figurative, nonliteral
Derivationally related forms:
metaphor, metaphor (for: metaphorical)

Related search result for "metaphoric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.