Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
is
is
[iz]
ngôi 3 số ít thời hiện tại của be


/iz/

ngôi 3 số ít thời hiện tại của be

Related search result for "is"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.