Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
jaywalk


verb
cross the road at a red light
Derivationally related forms:
jaywalker
Hypernyms:
traverse, track, cover, cross, pass over,
get over, get across, cut through, cut across
Verb Frames:
- Somebody ----s


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.