Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
使Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F7F
使 sử, sứ
shi3, shi4
  1. (Động) Sai khiến, sai phái. ◇Tây du kí 西: Nhĩ chẩm đích bất tôn Tam Bảo, bất kính Phật Pháp, bất khứ khán kinh bái sám, khước chẩm ma dữ đạo sĩ dong công, tác nô tì sử hoán? , , , , 使 (Đệ tứ thập tứ hồi) Tại sao các ngài không tôn Tam Bảo, không kính Phật Pháp, không chịu đọc kinh sám hối, lại đi làm mướn cho đạo sĩ, chịu sai bảo như tôi tớ như thế này?
  2. (Động) Sai làm việc nặng nhọc. ◇Luận Ngữ : Tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thì , 使 (Học nhi ) Không lãng phí mà thương người, sai dân làm việc, phải hợp thời vụ.
  3. (Động) Khiến cho. ◇Đỗ Phủ : Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm , 使滿 (Thục tướng ) Xuất quân, chưa báo tin thắng trận, thân đã chết, Khiến cho khách anh hùng mãi mãi nước mắt đầy vạt áo.
  4. (Động) Dùng tới. ◎Như: sử dụng 使.
  5. (Động) Được, làm được. ◎Như: sử bất đắc 使 không được. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhược thuyết phục lí thú thân, đương chân sử bất đắc , 使 (Đệ cửu thập lục hồi) Còn như trong khi có tang mà nói chuyện cưới vợ, thì thật là không được.
  6. (Động) Mặc ý, phóng túng.
  7. (Liên) Giả sử, ví phỏng, nếu. ◇Luận Ngữ : Như hữu Chu Công chi tài chi mĩ, sử kiêu thả lận, kì dư bất túc quan dã dĩ , 使, (Thái Bá ) Như có tài năng tốt đẹp của Chu Công, nếu mà kiêu ngạo, biển lận thì những tài đức gì khác cũng không xét nữa.
  8. Một âm là sứ. (Động) Đi sứ. ◇Luận Ngữ : Hành kỉ hữu sỉ, sứ vu tứ phương, bất nhục quân mệnh, khả vị sĩ hĩ , 使, , (Tử Lộ ) Hành vi của mình thì biết hổ thẹn (không làm điều xấu), đi sứ bốn phương không làm nhục mệnh vua, (như vậy) có thể gọi là kẻ sĩ.
  9. (Danh) Người phụng mệnh làm nhiệm vụ (thường chuyên về ngoại giao, ở ngoại quốc hoặc nơi xa). ◎Như: công sứ 使 quán sứ, sứ quân 使 chức quan đi sứ.

使用 sử dụng
促使 xúc sử
公使 công sứ
別使 biệt sứ
囑使 chúc sử
大使
專使 chuyên sứ
指使 chỉ sử
按察使 án sát sứ
副使 phó sứ
使令 sử lệnh
使君 sứ quân
使命 sứ mệnh
使團 sứ đoàn
使役 sử dịch
使徒 sứ đồ
使才 sứ tài
使旌 sứ tinh
使民以時 sử dân dĩ thời
使程 sứ trình
使節 sứ tiết
使者 sứ giả
使臣 sứ thần
使蚊負山 sử văn phụ sơn
使部 sứ bộ
使館 sứ quán
假使 giả sửGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.