Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
varacious
varacious
[ve'rei∫əs]
tính từ
chân thực
a varacious historian
một nhà viết sử chân thực
đúng sự thực
a varacious report
một báo cáo đúng sự thực


/ve'reiʃəs/

tính từ
chân thực
a varacious historian một nhà viết sử chân thực
đúng sự thực
a varacious report một báo cáo đúng sự thực

Related search result for "varacious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.