Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmarriageable
unmarriageable
[ʌn'mæridʒəbl]
tính từ
không thể kết hôn, khó lấy chồng
không đến tuổi hôn nhân


/'ʌn'mæridʤəbl/

tính từ
không thể kết hôn được; khó lấy chồng
chưa đến tuổi hôn nhân

Related search result for "unmarriageable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.