Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tu-whoo
tu-whoo
[tu'wu:]
Cách viết khác:
tu-whit
[tu'wit∫]
danh từ
hú hú (tiếng cú kêu)
nội động từ
kêu, hú (cú)


/tu'wu:/ (tu-whit) /tu'witʃ/
whit) /tu'witʃ/

danh từ
hú hú (tiếng cú kêu)

nội động từ
kêu, hú (cú)

Related search result for "tu-whoo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.