Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
telepathist
telepathist
[ti'lepəθist]
danh từ
người tin ở thuyết cảm nhận từ xa; người nghiên cứu thuyết cảm nhận từ xa; người có khả năng cảm nhận từ xa


/ti'lepəθist/

danh từ
người tin ở thuyết cảm từ xa; người nghiên cứu thuyết cảm từ xa; người có khả năng cảm từ xa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.