Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teachability
teachability
[,ti:t∫ə'biləti]
Cách viết khác:
teachableness
['ti:t∫əblnis]
danh từ
tính có thể truyền đạt được (về một vấn đề)
tính có thể học hỏi được (người)
tính có thể dạy dỗ được, tính có thể dạy bảo được, tính dễ bảo, tính dễ dạy (người)
tính có thể giảng dạy được


/,ti:tʃə'biliti/ (teachableness) /'ti:tʃəblnis/

danh từ
tính có thể dạy bảo, tính dạy dỗ được; tính dễ bảo, tính dễ dạy
tính có thể giảng dạy được

Related search result for "teachability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.