Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soft sawder
soft+sawder
['sɔft'sɔ:də]
Cách viết khác:
sawder
['sɔ:də]
danh từ
lời khen, lời tán tụng


/'sɔft'sɔ:də/

danh từ
lời khen, lời tán tụng

Related search result for "soft sawder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.