Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
socketed
socketed
['sɔkitid]
tính từ
có lắp đui; đã lắp vào đui


/'sɔkitid/

tính từ
có lắp đui; đã lắp vào đui

Related search result for "socketed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.