Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soap-boxer
soap-boxer
['soup'bɔksə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn giả ở ngoài phố


/'soup,bɔksə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn giả ở ngoài phố

Related search result for "soap-boxer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.