Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sciagram
sciagram
['skaiəgræm]
Cách viết khác:
skiagram
['skaiəgræm]
danh từ
ánh tia X


/'skaiəgræm/ (skiagram) /'skaiəgræm/

danh từ
ánh tia X

Related search result for "sciagram"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.