Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reviler
reviler
[ri'vailə]
danh từ
người chửi rủa, người mắng nhiếc, người sỉ vả


/ri'vailə/

danh từ
người chửi rủa, người mắng nhiếc, người xỉ vả

Related search result for "reviler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.