Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
remanent
remanent
['remənənt]
tính từ
(vật lý) còn dư
remanent magnetization
độ từ dư
(từ cổ,nghĩa cổ) còn lại


/'remənənt/

tính từ
(vật lý) còn dư
remanent magnetization độ từ dư
(từ cổ,nghĩa cổ) còn lại

Related search result for "remanent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.