Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
procuress
procuress
[prə'kjuəris]
danh từ
mụ trùm gái điếm, mụ "tú bà"


/procuress/

danh từ
mụ trùm gái điếm, mụ "tú bà"

Related search result for "procuress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.