Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preciosity
preciosity
[,pre∫i'ɔsəti]
danh từ
tính cầu kỳ, tính kiểu cách, tính đài các; trường hợp cầu kỳ, kiểu cách


/,preʃi'ɔsiti/

danh từ
tính cầu kỳ, tính kiểu cách, tính đài các

Related search result for "preciosity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.