Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penultimate
penultimate
[pen'ʌltimət]
Cách viết khác:
penult
[pen'ʌlt]
như penult
the penultimate letter of a word
chữ áp chót của một từ
the penultimate day of the month
ngày áp chót của thánggần cuối, giáp chót

/pi'nʌlt/ (penultimate) /pi'nʌltimit/

tính từ
(ngôn ngữ học) áp chót, giáp cuối

danh từ
(ngôn ngữ học) âm áp chót, âm giáp cuối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "penultimate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.