Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pauperization
pauperization
[,pɔ:pərai'zei∫n]
danh từ
sự bần cùng hoá


/,pɔ:pərai'zeiʃn/

danh từ
sự bần cùng hoá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.