Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
over-issue
over-issue
['ouvər'isju:]
danh từ
số lượng lạm phát
ngoại động từ
lạm phát (chứng khoán...)


/'ouvər'isju:/

danh từ
số lượng lạm phát

ngoại động từ
lạm phát (chứng khoán...)

Related search result for "over-issue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.