Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giáng chỉ


[giáng chỉ]
(từ cũ; nghĩa cũ) Issue a decree, issue an ordinance (nói về vua chúa).(từ cũ; nghĩa cũ) Issue a decree, issue an ordinance (nói về vua
chúa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.