Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ogreish
ogreish
['ougəri∫]
Cách viết khác:
ogrish
['ougri∫]
tính từ
(thuộc) yêu tinh, (thuộc) quỷ ăn thịt người; như yêu tinh, như quỷ ăn thịt người


/'ougəriʃ/ (ogrish) /'ougriʃ/

tính từ
(thuộc) yêu tinh, (thuộc) quỷ ăn thịt người; như yêu tinh, như quỷ ăn thịt người

Related search result for "ogreish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.