Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morning dress
morning+dress
['mɔ:niη'dres]
danh từ
áo (đàn bà) mặc buổi sáng
bộ lễ phục mặc ban ngày (áo đuôi tôm, quần xám xọc)


/'mɔ:niɳ'dres/

danh từ
áo (đàn bà) mặc buổi sáng
bộ lễ phục mặc ban ngày (áo đuôi tôm, quần xám xọc)

Related search result for "morning dress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.