Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misbrand
misbrand
[mis'brænd]
ngoại động từ
cho nhãn hiệu sai; gắn nhãn hiệu giả vào


/mis'brænd/

ngoại động từ
cho nhân hiệu sai; gắn nhãn hiệu giả vào

Related search result for "misbrand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.