Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meaning

meaning
['mi:niη]
danh từ
nghĩa, ý nghĩa
what is the meaning of this word?
từ này nghĩa là gì?
tính từ
có ý nghĩa, đầy ý nghĩa
a meaning look
một cái nhìn đầy ý nghĩaý nghĩa; ỹ nghĩa
geometric(al) m. ý nghĩa hình học

/'mi:niɳ/

danh từ
nghĩa, ý nghĩa
what is the meaning of this word? từ này nghĩa là gì?
with meaning có ý nghĩa, đầy ý nghĩa

tính từ
có ý nghĩa, đầy ý nghĩa
a meaning look một cái nhìn đầy ý nghĩa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "meaning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.