Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maraud
maraud
[mə'rɔ:d]
ngoại động từ/nội động từ
cướp bóc


/mə'rɔ:d/

động từ
cướp bóc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "maraud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.