Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jasey
jasey
['dʒeizi]
danh từ (từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng)
bộ tóc giả (bằng chỉ len)


/'dʤeizi/

danh từ (từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng)
bộ tóc giả (bằng chỉ len)

Related search result for "jasey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.