Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insignificant
insignificant
[,insig'nifikənt]
tính từ
không quan trọng, tầm thường
đáng khinh
vô nghĩakhông có nghĩa, vô nghĩa, không có nội dung

/,insig'nifikənt/

tính từ
không quan trọng, tầm thường
đáng khinh
vô nghĩa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.