Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ingenerate
ingenerate
[in'dʒenərit]
tính từ
không được sinh ra, tự nhiên mà có


/in'dʤenərit/

tính từ
không được sinh ra, tự nhiên mà có

Related search result for "ingenerate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.