Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incitement
incitement
[in'saitmənt]
Cách viết khác:
incitation
[,insai'tei∫n]
như incitation


/,insai'teiʃn/ (incitement) /in'saitiɳli/

danh từ
sự khuyến khích
sự kích động, sự xúi giục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "incitement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.