Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impactive


/im'pæktiv/

tính từ
do va mạnh, do chạm mạnh
do tác động mạnh

Related search result for "impactive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.