Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fraternise
fraternise
['frætənaiz]
Cách viết khác:
fraternize
['frætənaiz]
như fraternize


/'frætənaiz/ (fraternise) /'frætənaiz/

nội động từ
thân thiện
làm thân, kết thân như anh em

Related search result for "fraternise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.