Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extortionary


/iks'tɔ:ʃnit/ (extortionary) /iks'tɔ:ʃnəri/

tính từ
hay bóp nặn (tiền); tham nhũng
cắt cổ (giá...)

Related search result for "extortionary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.