Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
escape literature
escape+literature
[is'keip'litrət∫ə]
danh từ
văn học thoát ly thực tế


/is'keip'litəriʃə/

danh từ
văn học thoát ly thực tế

Related search result for "escape literature"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.