Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dischargee
dischargee
[,dist∫ɑ:'dʒi:]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lính giải ngũ, lính phục viên


/,distʃɑ:'dʤi:/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lính giải ngũ, lính phục viên

Related search result for "dischargee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.