Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diatomic
diatomic
[,daiə'tɔmik]
tính từ (hoá học)
hai nguyên tử
điaxit


/,daiə'tɔmik/

tính từ (hoá học)
hai nguyên tử
điaxit

Related search result for "diatomic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.