Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
criticise

criticise
['kritisaiz]
Cách viết khác:
criticize
['kritisaiz]
như criticize


/'kritisaiz/ (criticise) /'kritisaiz/

động từ
phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "criticise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.