Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
construing
construing
[kən'stru:iη]
danh từ
sự phân tích (một câu)
sự giải nghĩa, sự giải thích (một câu, một bài văn...)


/kən'stru:iɳ/

danh từ
sự phân tích (một câu)
sự giải nghĩa, sự giải thích (một câu, một bài văn...)

Related search result for "construing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.