Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
columned
columned
Xem columnar


/kə'lʌmnə/ (columned) /'kɔləmd/

tính từ
hình cột, hình trụ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "columned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.