Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
changeableness
changeableness
['t∫eindʒəblnis]
danh từ
(như) changeability


/'tʃeindʤəblnis/

danh từ
(như) changeability

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "changeableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.