Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cartridge-clip
cartridge-clip
['kɑ:tridʒklip]
danh từ
kíp đạn


/'kɑ:tridʤklip/

danh từ
kíp đạn

Related search result for "cartridge-clip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.