Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cartographic
cartographic
[,kɑ:tou'græfik]
Cách viết khác:
cartographical
[,kɑ:tou'græfikl]
tính từ
(thuộc) thuật vẽ bản đồ


/,kɑ:tou'græfik/

tính từ
(thuộc) thuật vẽ bản đồ

Related search result for "cartographic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.