Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
captive balloon
captive+balloon
['kæptivbə'lu:n]
danh từ
khí cầu có dây buộc (ở mặt đất)


/'kæptivbə'lu:n/

danh từ
khí cầu có dây buộc (ở mặt đất)

Related search result for "captive balloon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.