Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cancerous
cancerous
['kænsərəs]
tính từ
(thuộc) ung thư


/'kænsərəs/

tính từ
(thuộc) ung thư

Related search result for "cancerous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.