Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calamary
calamary
['kæləməri]
danh từ
(động vật học) con mực bút


/'kæləməri/

danh từ
(động vật học) con mực bút

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "calamary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.