Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biographical
biographical
[,baiou'græfikəl]
Cách viết khác:
biographic
[,baiou'græfik]
như biographic


/,baiou'græfik/ (biographical) /,baiou'græfikəl/

tính từ
(thuộc) tiểu sử

Related search result for "biographical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.